Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Το λογισμικό Novoville ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτή ορίζεται από το νόμο 3979/2011. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο οι εγγεγραμμένοι χρήστες αφού ταυτοποιηθούν μέσω του κινητού τηλεφώνου τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες σε ένα διακομιστή (server). Οι πληροφορίες αυτές (ή πακέτα δεδομένων) περιλαμβάνουν δεδομένα γεωτοποθεσίας, πολυμεσικό υλικό (φωτογραφία) και αλφαριθμητικά δεδομένα (κείμενο). Ο διακομιστής συλλέγει αυτά τα δεδομένα και τα διατηρεί με ασφάλεια. Πρόσβαση παρέχεται σε πιστοποιημένο προσωπικό της εταιρείας καθώς και σε πιστοποιημένο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που ως πιστοποιημένοι χρήστες έχουν αποδεχτεί τους όρους χρήσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου όπως ορίζει η εταιρία.

Ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα (διαχειριστικό σύστημα) παρέχει πρόσβαση μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο στα δεδομένα που αποθηκεύει ο διακομιστής. Πρόσβαση έχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου –Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους όπως ορίζει η σχετική σύμβαση χρήσης του συστήματος. ΝΠΔΔ δύναται να αποτελούν Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται εδώ.

Ασφάλεια Δεδομένων

H Εταιρεία προστατεύει αυστηρά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων για την προοριζόμενη χρήση τους. Χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά και βιομηχανικά πρότυπα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που της παρέχονται. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούνται “ασφαλείς διακομιστές” (servers) με το βιομηχανικό πρότυπο κρυπτογράφησης “SSL 128 bit key”. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, έτσι ώστε η Εταιρία να μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες, που υποβάλλονται σε αυτή θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή τρίτων.

Αλλαγές Πολιτικής και Όρων

Οι παρόντες όροι διέπουν τις μεθόδους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες/ επισκέπτες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και τις εφαρμογές φορητών συσκευών. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν, ως αποτέλεσμα νέων νόμων που εισέρχονται σε ισχύ ή μετά από εξέταση και ενημέρωση των υπηρεσιών Χρήστη. Ως εκ τούτου, οι όροι μπορεί να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και προτρέπουμε τους επισκέπτες να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Δήλωση Αποδοχής Όρων Χρήσης Λογισμικού Novoville

Ο χρήστης της υπηρεσίας novoville δηλώνει τη συγκατάθεσή τους στους παραπάνω όρους χρήσης και ειδικότερα συμφωνεί:

A. Ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία novoville με σκοπό να αποστέλλει δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων και ζητημάτων αρμοδιότητας του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου, Περιφέρειας κτλ) στην χωρική ευθύνη του οποίου ανήκουν τα αναφερθέντα ζητήματα.

Β. Ότι γνωρίζει πως πιστοποιημένο προσωπικό του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) επιτρέπεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που θα συλλέγει με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Γ. Ότι η φωτογράφηση, η κατηγοριοποίηση, ο σχολιασμός και η αποστολή συντεταγμένων εκ μέρους του θα γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Ότι επιτρέπει στο πιστοποιημένο προσωπικό των ΟΤΑ στους οποίους αποστέλλει την αναφορά την από μέρους τους επικοινωνία στην περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση ή δρομολόγηση του αναφερθέντος ζητήματος.

Ε. Ότι αποδέχεται την δεοντολογία Μελών όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (παρ.10).

Δεοντολογία Μελών/Χρηστών

Η εφαρμογή novoville (Λογισμικό) παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των του λογισμικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στα μέλη του λογισμικού να χρησιμοποιούν τo λογισμικό για :α) Παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών-μελών. β/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι δυνατόν να θεωρηθεί παράνομο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. δ/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας, εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή/και διεθνούς Συνθήκης.

Όροι και προϋποθέσεις για υπηρεσίες στάθμευσης

Εισαγωγή

Το λογισμικό Novoville ανήκει στον τομέα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτή ορίζεται από το νόμο 3979/2011. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με το οποίο οι εγγεγραμμένοι χρήστες, αφού ταυτοποιηθούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, αποστέλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες σε ένα διακομιστή (server). Οι πληροφορίες αυτές (ή πακέτα δεδομένων) περιλαμβάνουν δεδομένα γεωτοποθεσίας, πολυμεσικό υλικό (φωτογραφία) και αλφαριθμητικά δεδομένα (κείμενο). Ο διακομιστής συλλέγει αυτά τα δεδομένα και τα διατηρεί με ασφάλεια. Πρόσβαση παρέχεται σε πιστοποιημένο προσωπικό της εταιρείας καθώς και σε πιστοποιημένο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που ως πιστοποιημένοι χρήστες έχουν αποδεχτεί τους όρους χρήσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου όπως ορίζει η εταιρία.

Ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα (διαχειριστικό σύστημα) παρέχει πρόσβαση μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο στα δεδομένα που αποθηκεύει ο διακομιστής. Πρόσβαση έχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου –Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους όπως ορίζει η σχετική σύμβαση χρήσης του συστήματος. ΝΠΔΔ δύναται να αποτελούν Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας της Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ωράριο, τέλος στάθμευσης κτλ) ορίζονται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κανονιστική πράξη λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης. Πληροφορίες για τις πληρωμές στο λογισμικό Novoville και ειδικότερα για τις υπηρεσίες στάθμευσης βρίσκονται εδώ.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται εδώ.

Ασφάλεια Δεδομένων

H Εταιρεία προστατεύει αυστηρά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων για την προοριζόμενη χρήση τους. Χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά και βιομηχανικά πρότυπα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που της παρέχονται. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούνται “ασφαλείς διακομιστές” (servers) με το βιομηχανικό πρότυπο κρυπτογράφησης “SSL 128 bit key”. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, έτσι ώστε η Εταιρία να μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες, που υποβάλλονται σε αυτή θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή τρίτων.

Αλλαγές Πολιτικής & Όρων

Οι παρόντες όροι διέπουν τις μεθόδους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες/ επισκέπτες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και τις εφαρμογές φορητών συσκευών. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν, ως αποτέλεσμα νέων νόμων που εισέρχονται σε ισχύ ή μετά από εξέταση και ενημέρωση των υπηρεσιών Χρήστη. Ως εκ τούτου, οι όροι μπορεί να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και προτρέπουμε τους επισκέπτες να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Δήλωση Αποδοχής Όρων Χρήσης Λογισμικού Novoville

Ο χρήστης της υπηρεσίας Novoville δηλώνει τη συγκατάθεσή τους στους παραπάνω όρους χρήσης και ειδικότερα συμφωνεί:

A. Ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία Novoville με σκοπό να αποστέλλει δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων και ζητημάτων αρμοδιότητας του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου, Περιφέρειας κτλ) στην χωρική ευθύνη του οποίου ανήκουν τα αναφερθέντα ζητήματα.

B. Ότι γνωρίζει πως πιστοποιημένο προσωπικό του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) επιτρέπεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που θα συλλέγει με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Γ. Ότι η φωτογράφηση, η κατηγοριοποίηση, ο σχολιασμός και η αποστολή συντεταγμένων εκ μέρους του θα γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δ. Ότι επιτρέπει στο πιστοποιημένο προσωπικό των ΟΤΑ στους οποίους αποστέλλει την αναφορά την από μέρους τους επικοινωνία στην περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση ή δρομολόγηση του αναφερθέντος ζητήματος.

Ε. Ότι αποδέχεται την δεοντολογία Μελών όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (παρ.10).

Δεοντολογία Μελών/Χρηστών

Η εφαρμογή Novoville (Λογισμικό) παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των του λογισμικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στα μέλη του λογισμικού να χρησιμοποιούν τo λογισμικό για: α) Παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών-μελών. β) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι δυνατόν να θεωρηθεί παράνομο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. δ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας, εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή/και διεθνούς Συνθήκης.